2

Die waarde van moederskap

9 August 2022
Share

Tien jaar terug het ek en my kinders soggens saam begin Bybel lees. Dit bly ‘n ongelooflike ervaring om so stadig saam met hulle deur die Bybel te lees. Ek het al voorheen daaroor geskryf hier en hier. Stadig is dit gewis. As my sommetjies reg is neem dit ons ongeveer 5 en ‘n halfjaar om die Bybel een keer deur te lees.

Die voordeel van die stadige proses is dat mens werklik dink oor dit wat jy lees. Die wonderlike ding vir my is hoe ek altyd iets nuuts raak lees. Wat die laaste paar maande vir my uitgestaan het is die rol van moeders.

Ons weet almal dat in die Bybelse tyd manne ‘n baie prominente rol gespeel het. Geslagsregisters lys net die mans se name. Tog het ek op ‘n uitsondering op die reël afgekom waar vroue by die naam genoem word. Dit was telkens wanneer daar oor die konings van Israel en Juda geskryf is. Elke keer word genoem wie die koning se moeder was. En dan DIREK DAARNA of hy God aanbid het of nie (of hy reg of verkeerd gewandel het).

Hier is sommer net ‘n paar voorbeelde (met my eie klem by):

1 Konings 15:1-2 “Hy het drie jaar in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was Máäga, die dogter van Abísalom. En hy het gewandel in al die sondes van sy vader wat hy voor hom gedoen het;

2 Konings 12:1-2 “IN die sewende jaar van Jehu het Joas koning geword, en hy het veertig jaar geregeer in Jerusalem; en die naam van sy moeder was Sibja, van Berséba. En Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here,”

1 Konings 14:21-22  “EN Rehábeam, die seun van Salomo, was koning in Juda; een-en-veertig jaar was Rehábeam oud toe hy koning geword het, en sewentien jaar het hy geregeer in Jerusalem, die stad wat die Here verkies het uit al die stamme van Israel om sy Naam daar te vestig. En die naam van sy moeder was Naäma, die Ammonitiese. En Juda het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en sy ywer opgewek, meer as al die dade van hulle vaders, deur hul sondes wat hulle gedoen het.

Jeremia 52:1-2 “SEDEKÍA was een-en-twintig jaar oud toe hy koning geword het, en hy het elf jaar in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was Hamútal, ‘n dogter van Jeremia uit Libna. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here

In my soektog het ek op tenminste 25 sulke tekste afgekom. Dit kan nie toevallig wees dat ‘n koning se wandel telkens genoem word reg nadat sy moeder genoem is nie! Duidelik is daar ‘n direkte verwantskap.  2 Kronieke 22:2-3 spel dit sommer direk uit ook: Twee-en-twintig jaar was Ahásia oud toe hy koning geword het, en een jaar het hy in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was Atália, die dogter van Omri. Hy het ook gewandel in die weë van die huis van Agab, want sy moeder was sy raadgeefster om goddeloos te handel.”

Daar is baie ander invloede in ons kinders se lewens, maar die van ‘n ma dra steeds gewig. Ek dink dikwels verloor ons dit buite oog. Ons hoor hoe belangrik die rol van ‘n pa is. Sommige van ons voel dalk moedeloos omdat ons kinders se pa nie dieselfde geloof, waardes of oortuigings as ons het nie. En vele kinders word in enkelouer huise groot. Ek weet hierdie ma’s dra ‘n swaar las en voel dikwels of dit ‘n opdraande stryd is.

Dan is daar nog soveel invloede van buite; maats, sosiale media, musiek en skerms.

Moenie moed verloor nie. Jy as ma het ‘n belangriker rol as wat jy mag dink in jou kind se geestelike lewe en hul toekoms. Alles wat jy vir jou kind(ers) doen in die moeite werd! Hou net aan, vat dit dag vir dag en doen wat jy kan.

Tye mag verander het, maar die rol wat ons speel in ons kinders se lewens het nie.